Visselblåsning

Vi strävar efter att driva Benders på ett långsiktigt och hållbart sätt. Vi är därför måna om att missförhållanden som allvarligt kan skada verksamheten eller våra anställda uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt. För att förenkla för den som vill lämna information om missförhållanden som strider mot gällande lagstiftning har vi inrättat en visselblåsarlösning. Alla anmälningar tas emot och hanteras av en extern aktör (2Secure).

Vänligen observera att det enbart är personer med direkt anknytning Benders verksamhet som omfattas av skyddet i visselblåsarlagstiftningen (Lag 2021:890 om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden).

Vad är visselblåsning?

En visselblåsare är en person som uppmärksammar missförhållanden i ett företag eller en organisation. Traditionellt sett har begreppet använt när medarbetare gått ut med information genom massmedia, men numera används ordet i en bredare bemärkelse.

Har en arbetstagare fått kännedom om, eller misstänker att någon verksam inom Benders organisation inte agerar enligt gällande lagstiftning ska detta alltid uppmärksammas. I första hand ska missförhållanden rapporteras till chef.

För oss är det mycket viktigt att information om missförhållanden kommer fram. Som komplement till vår strävan efter ett öppet företagsklimat har vi valt att implementera en visselblåsartjänst. Syftet med tjänsten är att tillhandahålla en kanal där händelser eller förhållanden ska kunna anmälas utan att uppgiftslämnaren känner rädsla för repressalier. Vår förhoppning är att missförhållanden snabbt kan uppmärksammas och åtgärdas innan de underliggande orsakerna växer.

Vad kan anmälas

  • Lagen gäller vid rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang av information om missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram.
  • Lagen gäller även vid rapportering av missförhållanden i ett arbetsrelaterat sammanhang enlighet Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1937 av den 23 oktober 2019 om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten.

Vem kan anmäla

Alla personer som genom sitt arbete kommit i kontakt med ett misstänkt missförhållande kan lämna en anmälan, exempelvis:

  • arbetstagare
  • volontärer och praktikanter
  • personer som utför arbete under en verksamhetsutövares kontroll och ledning (ex. inhyrda konsulter)
  • aktieägare som är verksamma i bolaget
  • egenföretagare
  • personer som ingår i ett företags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan, om verksamhetsutövaren är ett företag

Hur görs en anmälan?

Alternativ 1: Rapportera till en chef inom Benders organisation eller till koncernledningen

Alternativ 2: Rapportera anonymt genom rapporteringsverktyget för visselblåsning enligt instruktion nedan

Rapportering via interna visselblåsarkanaler

Rapportering görs skriftligen via länk nedan eller muntligen via telefon på 077-177 99 77. Du kan välja att vara anonym på båda dessa rapporteringskanaler. Önskar du rapportera via fysiskt möte, kan det begäras genom att registrera en anmälan via länken nedan.

Vid registrering av en ny anmälan ska du uppge den företagsunika koden. Rapporterar du för Benders Byggsystem använd koden byg738 och för rapportering gällande övriga Benders använd koden ebs627. Du kommer tilldelas ett unikt ärendenummer och ett lösenord som måste sparas för att aktivt kunna logga in på webbsidan och följa anmälan och kommunicera med handläggaren på 2Secure.

Här kan du göra en anmälan

Rapportering via externa visselblåsarkanaler

Utöver att rapportera till Benders interna visselblåsarkanal kan du rapportera externt till en behörig myndighet inom ett visst ansvarsområde eller någon av EU:s institutioner, organ och byråer. Även när du rapporterar externt har du rätt till skydd enligt lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

Rapporteringsverktyget och den externa samarbetspartnern

För att trygga din anonymitet tillhandahålls ett rapporteringsverktyg av en extern och oberoende aktör.

  • Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men ingen anklagelse får göras med skadligt uppsåt eller med vetskap om att anklagelsen är falsk.
  • Det är viktigt att du beskriver all fakta i anmälan, inklusive de förhållanden som tros vara mindre viktiga. Påståenden bör utvecklas noggrant och all dokumentation som kan ha relevans bör bifogas.