Verka för en hälsosam och hållbar livsstil

Företagshälsovård

Benders är ansluten till företagshälsovård genom avtal med Avonova och QV-hälsan i Falköping. Samtliga medarbetare erbjuds var tredje år en hälsoundersökning. I samband med hälsoundersökningen genomförs en enkät om hur medarbetarna upplever arbetsplatsen såväl psykiskt som fysiskt. Resultatet från hälsoundersökningarna och enkäterna sammanställs av HR och följs upp tillsammans med respektive chefer. Vid behov tas åtgärdsplaner fram i samarbete mellan HR och berörd chef.

Alkohol och droger

Missbruk av alkohol och droger är ett stort problem i samhället. På en arbetsplats som Benders är berusning på arbetsplatsen förödande för arbetsmiljö och säkerhet. Företaget är därför tydligt med att alkohol och droger inte är förenligt med arbete. Nolltolerans gäller. Företaget arbetar aktivt med att identifiera medarbetare med missbruksproblem och har handlingsprogram för att försöka bidra till att de kommer tillrätta med sitt missbruk. Benders har ett aktivt samarbete med Aleforsstiftelsen som hjälper till med rådgivning, bedömningar och fastställande av beroendediagnoser. I de fall missbruksproblem upptäcks finns handlingsplaner samt extern rådgivning och rehabilitering. Under 2018 har Benders genomfört slumpmässiga drogtester och under 2019 bedrivs detta arbete på alla våra verksamheter.

Uppföljning av sjukstatistik

Statistik över sjukfrånvaron sammanställs månadsvis. HR sammanställer och analyserar statistiken halvårsvis för att fånga upp eventuella problem som kan vara kopplat till arbetsmiljön. Statistik och analys redovisas för ledningsgruppen och den centrala skyddskommittén. Hög sjukfrånvaro bevakas och särskilda rehabiliteringslistor sammanställs månadsvis av HR. Här fångas medarbetare med sammanhängande sjukfrånvaro eller hög upprepad korttidsfrånvaro upp. HR initierar så att aktuell chef informeras och genomför rutinmässig rehabiliteringsutredning. Syftet är att fånga upp om sjukfrånvaron är kopplad till problem på arbetsplatsen samt om det är aktuellt med rehabiliteringsinsatser från arbetsgivaren. Under 2019 var sjukfrånvaron i genomsnitt 5,58 % totalt sammanräknat både för yrkesarbetare och tjänstemän. Yrkesarbetarna hade en genomsnittlig sjukfrånvaro på 6,84 % och tjänstemännen 1,63 %.

Friskvårdsbidrag

Genom att vara fysiskt aktiv ökar förmågan att prestera i arbetet men också till att orka med en aktiv fritid. Vi tror på att en berikande fritid bidrar till goda prestationer på arbetsplatsen och långsiktighet i anställningsförhållanden. Företaget uppmuntrar fysisk träning på fritiden genom ekonomiskt bidrag för kostnader som uppkommer i samband med denna. Under 2020 introducerades en ny förmånsportal för alla anställda, som inkluderar rabatter, pensionssparande och som skall underlätta till att nyttja friskvårdsbidraget. Under 2020 var det 37,8% av alla anställda inom koncernen som valde att använda friskvårdsbidraget. Utnyttjandegraden 2019 var 22,3% vilket tyder på att förmånsportalen har gett god effekt.