Systematisk avfallshantering och återanvändning av resurser

Miljöstationer

Miljöstationer med en enhetlig uppmärkning och ändamålsenliga kärl finns på de avdelningar där behov föreligger. Miljöstationen är placerad i så nära anslutning som möjligt där avfallet uppstår.

Avfall som kan innebära en miljörisk källsorteras och förvaras i lämpliga kärl/containers innan avfallet transporteras med godkänd transportör till destruktion/återvinning. Exempel på farligt avfall från vår verksamhet är: spillolja, batterier, lysrör, kemikalier och färgrester.

Restmaterial och återanvändning

Vi försöker att hitta användningsområden för allt restmaterial som uppkommer i verksamheten. Exempel på detta är betongrester som kan gjutas till s.k. legobitar som kan användas för t.ex. invallningar. Det mesta vattnet som används i produktionen hanteras i slutna system där det återanvänds. Inom företaget uppkommer elektronikskrot i form av utrustning vi inte längre använder/lämnar ut. Detta återvinns på ett ansvarsfullt sätt. Återvinningen kan översättas i Co2 utsläpp och under 2020 har besparingen varit 1 343 kg CO2. Det motsvarar energin för att driva 129 kylskåp i ett år.