Optimerad råvaruanvändning

Vi jobbar kontinuerligt med att utveckla och optimera våra produkter avseende råvaruinnehåll. Detta inkluderar typ, mängd av råvara samt transporter. De råvaror som Benders förbrukar mest är framförallt BB Ballast, Cement, armering, cellplast och vatten.

För våra prefab-produkter har optimering av betongens recept varit ett fokusområde under 2020, vilket du kan läsa mer om vi efterföljande avsnitt.

Cement

Våra produkters miljöpåverkan består främst i användningen av cement. Drygt 90% av produkternas CO2-utsläpp , från råmaterial till färdig produkt kommer från cementen. Vid tillverkningen av cement frigörs koldioxid. Utsläppen från Sveriges tre cementfabriker motsvarar ca 2–3 procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp.

Men den färdiga betongen tar också upp koldioxid. Processen kallas karbonatisering och innebär att koldioxiden i luften reagerar med betongens kalciumhydroxid och bildar kalciumkarbonat. Man kan beskriva det som att betongen återgår till sitt ursprung som kalksten. Forskning visar att de betongkonstruktioner som idag finns i Sverige tar upp cirka 300 000 ton koldioxid per år. Det motsvarar ca 15–20 procent av koldioxidutsläppen.

Genom att förbättra återvinning och karbonatisering efter rivning kan den siffran sannolikt mångfaldigas. Utveckling inom forskningen bidrar också till att den verkliga effekten av karbonatisering tydliggörs.

Cementa är Benders enda leverantör av cement och är ett av Europas miljöeffektivaste företag i branschen. Bland annat har de en vision om att nå klimatneutralitet till 2030. Visionen innebär noll koldioxidutsläpp under produkternas livscykel. Bl.a. skall åtgärder såsom nya cementsorter, forskning om karbonatisering samt ny teknik för koldioxidavskiljning, lagring och nyttjande bidra till att visionen blir verklighet.

Utöver att samarbeta med Cementa kan en minskning av CO2-utsläppen ske genom att ersätta mindre delar av cementen med alternativa bindemedel så som t.ex. slagg.

I Strängnäs och Norberg har en reducering av cementen i betongen inneburit en minskning av totalt ca 1045 ton Co2/år vid en normal produktion.

Ballast

Naturgrus är en ändlig resurs. Åsar och andra isälvsavlagringar har stor betydelse som dricksvattenresurs och för rening av ytvatten genom konstgjord infiltration. Regeringen har därför beslutat att uttag av naturgrus bör minimeras och ersättas med återanvänt material, krossberg och morän.

Benders Byggsystem har nästan bara krossballast i betongen. På två av våra anläggningar (Strängnäs och Norberg) används 100% krossballast och i Uddevalla är det 80%. Under 2021 är målet att även Uddevalla skall ha endast krossballast i sina produkter.

Utöver arbetet med typ av ballast som används i produkterna så arbetar vi med att ha så korta transportvägar som möjligt från ballasttäkterna till våra fabriker. Detta ger både en ekonomisk och miljömässig vinst. I de fall där längre transporter måste ske med ballast används tågtransporter istället för lastbilstransporter.

Armering

Ståltillverkning innebär stora utsläpp av koldioxid, dels vid utvinning av malm men främst under produktionsprocessen av malm till stål. Genom att använda armering som är tillverkad av återvunnet stål kan energiförbrukningen minska med nästan 75%.* Så tillverkas grönt stål | Celsa Steel Service

Därför köper Benders armering från Celsa Nordic som har sitt egna stål- och valsverk i Mo i Rana i Norge som är 100% skrotbaserad och därav Norges största återvinningsföretag.

Vatten

De flesta av våra anläggningar har slutna system för att återanvända allt processvatten i produktionen. I dagsläget återanvänds allt processvatten på två av Benders Byggsystems tre anläggningar.