Lokal miljöpåverkan

Anläggningarnas påverkan på närmiljön

Våra anläggningar ligger dels på stora industriområden dels vid mer lantliga områden. Vår verksamhet märks och vi strävar efter att minimera påverkan så mycket som möjligt. Den generella påverkan för närmiljön från vår verksamhet består främst av buller från interna och externa transporter, damning från upplag av råmaterial samt utsläpp av avgaser. Mer specifika miljöaspekter som varierar beroende på verksamhet kan vara t.ex. vibrationer från sprängningar i våra täkter, påverkan på grundvatten samt påverkan på landskapsbilden.

Åtgärder för att begränsa påverkan genomförs i form av t.ex. bullerdämpade maskiner, en väl underhållen maskinpark, bullervallar, ljuddämpade fläktar etc.