Förbättrad energiförsörjning

Koldioxidneutrala bränslen

En annan stor del av vår miljöpåverkan är vår energiförbrukning som används till drift av produktionsutrustning, belysning och uppvärmning av lokaler. Historiskt sett så är eldningsolja ett av de primära uppvärmningssätten på flera anläggningar. Vi arbetar aktivt med att ersätta dessa anläggningar med andra mer koldioxidneutrala bränslen, t.ex. till träpellets. I Strängnäs, som var Benders Byggsystems enda anläggning med eldningsolja, byttes uppvärmningssystem till träpellets under 2019. Utbytet innebär en årlig minskning av CO2-utsläpp på ca 1300 ton.

Solceller

På söderväggen av Benders Uddevallafabrik har det monterats 11 meter höga solcellspaneler som totalt täcker 2200 m2 av väggen. Panelerna är av tunnfilmstyp, framtagna med en teknik som delvis är besläktat med den som används i Benders nya solpanel SunWave.

Fasaden blir snygg och i princip underhållsfri samtidigt som den ger ett rejält energitillskott till produktionen. Många experter menar att solpaneler bör vara vinklade för optimalt utbyte, ändå räknar Benders med att solcellsfasaden kommer att bidra med 260 MWh fossilfri el per år.

Arbete pågår för att se över liknande lösningar på fler av våra anläggningar.

LED-armaturer

Andra åtgärder som kontinuerligt genomförs för att förbättra energiprestandan på enheterna är t.ex. byta ut armaturer till LED, begränsande av tomgångsförbrukning, kontroll av tryckluftsläckage, förbättrade rutiner etc. Arbete pågår också med att genomföra energikartläggningar på flertalet av våra anläggningar.

Nedan visas den totala energiförbrukningen ihop med utsläpp av koldioxid kopplat till el- och eldningsolja.

CO²-utsläpp

I dagsläget mäter vi dieselförbrukningen för våra interna transporter (tjänstebilar och arbetsmaskiner på lagergårdar, ej produkter).