Attraktiv arbetsgivare

Hållbara anställningar

Personalomsättningen på Benders ligger på en låg nivå, något vi som arbetsgivare ser som positivt. Den låga personalomsättningen gäller både bland tjänstemän och kollektivanställd personal. Personalomsättningen sammanställs årsvis på respektive verksamhetsort samt redovisas för företagsledningen vid ledningsgruppsmötet vid årsskiftet.

Benders eftersträvar långsiktighet i sina anställningsförhållanden och målsättningen är att i så lång utsträckning som möjligt arbeta med egen anställd personal. Vi försöker minimera användandet av bemanningsföretag och utomstående entreprenörer. Detta håller nere våra kostnader och bidrar till ökad lojalitet och kompetens hos medarbetarna. Vi bidrar härigenom också till långsiktiga och tryggade anställningsförhållanden.

Under 2020 har företaget tagit fram en intern uppförandekod för att tydliggöra företagets kärnvärden och företagskultur och vad det innebär för medarbetarna.

Rekrytering sker i hög utsträckning i närområdena till våra enheter och företaget ser en styrka i en lokal förankring hos sina anställda. Vi tror även att det bidrar till långvariga anställningar.