Arbeta för en säker och trygg arbetsmiljö

Vårt systematiska arbetsmiljöarbete

Alla våra verksamhetschefer har ansvaret att driva sina verksamheters arbetsmiljöarbete. För att få en bra stöttning finns en central avdelning som arbetar fram en systematik kring dessa frågor. När det gäller tillbud och olyckor arbetar vi systematiskt med uppföljning och grundorsaksanalyser, genom ett IT-verktyg istället för manuell hantering, för att förhindra att samma saker ej ska behöva hända igen. Genom IT-verktyget får vi en bättre kontroll och uppföljning på att åtgärder vidtas enligt plan. Vi lägger stort fokus på och arbetar ständigt med vår maskinsäkerhet och ergonomi i verksamheten. Den psykosociala arbetsmiljön utreds och följs upp genom hälsoundersökningar.

Chefs- och Ledarskapsutbildning

Benders har sedan 2014 bedrivit ett omfattande arbete med att förbättra sitt systematiska arbetsmiljö- och säkerhetsarbete. Sedan 2014 har resurser tillförts för att skapa en särskild arbetsmiljöfunktion. Ett stort arbete har dessutom bedrivits för att ge samtliga chefer nödvändig kompetens för att kunna ta sitt arbetsmiljöansvar. Detta har genomförts genom att samtliga chefer fått utbildning i arbetsmiljölagstiftning samt i Benders rutiner. Idag bedrivs löpande utbildningsverksamhet för nya chefer för att säkerställa företagets chefers kompetens. Under 2020 har denna utbildning tillfälligt pausats p.g.a. pandemin.

Medarbetararen i centrum

Varje år skall samtliga chefer genomföra medarbetarsamtal med sina underställda. Syftet är att diskutera medarbetarnas personliga utveckling samt hur denna kan bidra till att utveckla företaget i önskad riktning. Cheferna registrerar genomförda medarbetarsamtal i personalsystemet samt rapporterar till HR-chefen i vilken omfattning de genomfört sina medarbetarsamtal

Facklig verksamhet

Företaget värdesätter en god dialog med de fackliga organisationerna för att säkerställa medarbetarnas inflytande. Större förändringar samt åtgärder som är av betydelse för enskilda medarbetare förhandlas med de lokala fackliga representanterna.

Policy avseende jämställdhet och kränkande särbehandling

Benders strävar efter att vara en arbetsplats där vi bedöms utifrån vad vi presterar och gör, inte vilket kön, religion eller sexualitet vi har. Därför har Benders fastställt policys för jämställdhetsarbete och hur vi motverkar kränkande särbehandling. Benders tar kraftigt avstånd till dåligt bemötande och trakasserier. Våra chefer informeras om våra arbetssätt inom jämställdhet och kränkande särbehandling genom företagets löpande arbetsmiljöutbildningar. I tabellerna på nästa sida presenteras fördelning av anställda. Fördelningen av män respektive kvinnor ser liknande ut som inom resten av branschen och det finns stor potential att öka jämställdheten i alla led.