Ansvar i hela värdekedjan

Leverantörskrav

Benders lägger stor vikt vid att säkerställa att våra leverantörer följer vår uppförandekod, arbetar på ett etiskt korrekt sätt och följer internationella konventioner avseende mänskliga rättigheter. Uppförandekoden skrivs under av våra leverantörer vid avtalsskrivning. Genom uppförandekoden intygas att leverantören uppfyller nationella och internationella lagar och förordningar, FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, ILO:s kärnkonventioner samt FN:s barnkonvention.

Varje avtal som skrivs med leverantör skall föranledas av ett noggrant offertförfarande där vi säkerställer att rätt leverantör väljs. Det är av stor vikt att leverantören som väljs lever upp till ställda kvalitets-, arbetsmiljö och miljökrav vilket medför att leverantören skall ha genomgått en leverantörsbedömning innan samarbete och avtal ingås. Inköpsavdelningen ansvarar för att leverantörsbedömningar genomförs och har löpande kontakt med leverantören för att säkerställa och följa upp att krav efterföljs.

Tredjepartsrevisioner

Sociala och etiska krav följs dessutom upp på plats hos utvalda leverantörer genom oberoende tredjepartsrevisioner eller Benders egna revisioner. Revisionerna skall utföras i enlighet med kraven i vår uppförandekod. Benders har policys som förtydligar vår hållning i ovan frågor; inköpspolicy, antikorruptionspolicy samt policy mot barnarbete.